Rubriky

Stalo se dnes…
30. 5. 1434
Bitva u Lipan

Roku 1434, v neděli po Božím Těle, Pražané s Plzeňskými, s Hynkem Ptáčkem z Pirgštejna, Oldřichem z Rožmberka, Meinhartem z Hradce, Alšem z Šternberka, Alšem z Vřešťova, jinak z Ryžmberka a některými jinými pány českými, na hlavu porazili Tábory a Sirotky u Lipan mezi Českým Brodem a Kouřimem.

Padli v té bitvě Prokop Holý a Prokop Menší, jinak Prokůpek, hejtmanové vojska táborského a sirotčího, a jiných více nežli půldruhého tisíce zmordováno. Jiní s Čapkem, hejtmanem jízdných na Kolín utekli.

Více zajímavých událostí v Kalendáriu

Doporučené stránky:

Cesta ženy

Odkaz na nás:

Odkaz na nás

Máte-li zájem odkazovat na naše stránky, použijte prosím tento obrázek.


Úvodní strana

Květen

1
Boleslav I. porazil Uhry
Sněm duchovní v Lyonu
Císař Albrecht I. zamordován
Úmrtí Antonína Dvořáka
Začátek vysílání Svobodné Evropy
So
2
Interdikt nad Prahou
Ne
3
Matyáš vyhlášen za krále českého
Po
4
Generál Torstenson oblehl Brno
Úmrtí poslední královny české Marie Anny
Úmrtí Josefa Herolda
Zahynul Milan Rastislav Štefánik
Úmrtí Josefa Grubera
Út
5
Úmrtí Edvarda Grégra
Pražské povstání
St
6
Král Jiří tajně přísahal biskupům
Narození Eduarda Vojana
Osvobození Plzně
Znárodnění rekreačních zařízení
Čt
7
Korunovace Jiřího z Poděbrad
8
Bitva Táborů a Sirotků s Pražany
Konec druhé světové války
So
9
Spory o rektora univerzity pražského
Kapitulace Německa
Sověti v Praze
Zemřel Bohumil Laušman
Ne
10
Přemysl oráč vyhlášen za kníže české
Po
11
Sněm stavu duchovního i světského strany pod obojí
Út
12
Korunována Marie Terezie
Narození Josefa Mánese
Úmrtí Bedřicha Smetany
Generál Sergej Vojcechovský zatčen komandem NKVD
St
13
Poslové od Libuše vyslání k Přemyslovi
Narození Marie Terezie
Narození Pavla Josefa Šafaříka
J. Kašpar podnikl první dálkový přelet
Čt
14
Narození Karla IV.
Narozen Vilém Mrštík
Varšavská smlouva
15
Konec Kostnického sněmu
Setkání krále Jiřího s Kazimírem III.
Narození Eugena Čiháka
Úmrtí Viktora Dyka
So
16
Narození Václava Budovce z Budova
Položen základní kámen k Národnímu divadlu
Ne
17
Příjezd litevského knížete Korybuta
Bitva u Chotusic
Po
18
Posvěcen kostel sv. Václava v Boleslavi
Dojednán program náboženský na sněm v Chebu
Zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu
Út
19
Císař Karel IV. napaden v Pise
Úmrtí Josefa Friče
Narození Nicholase Wintona
St
20
Veliký sníh v Čechách
Vypovězena válka prusko-rakouská
Narození Jana Kašpara
Čt
21
Zatčení Karla Kramáře a Josefa Scheinera
Československo vyhlásilo částečnou mobilizaci
22
Křezomysl pátým knížetem českým
Obležení hradu Karlštejna Korybutem
Albrecht z Valdštýna uzavřel mír s Dány
Úmrtí Jiřího Mahena
Popraven K. H. Frank
So
23
Jeroným Pražský po útěku přiveden zpět do Kostnice
Králem českým korunován Matyáš
Druhá pražská defenestrace
Ne
24
Založení kaple Betlémské
Uzavřena kaple Betlémská
Masaryk počtvrté prezidentem
Po
25
Dcera krále Jiřího, Kateřina, zasnoubena králi Matyášovi
Út
26
Rozsudek nad vůdci povstání českého
Emil Holub podniká první cestu do Afriky
Zemřel František Palacký
Narozen Vítězslav Nezval
Zemřel Karel Kramář
První poválečné volby
St
27
Slezáci vypálili Poličku
Vladislav českým králem
Atentát na Reinharda Heydricha
Čt
28
Kepler objevil první sluneční skvrnu
Narozen Matěj Kopecký
Narozen Edvard Beneš
29
Ferdinand II. potvrdil privilegia království českého
Zemřel Jan Otto
Zemřel Josef Suk
So
30
Soběslav s Boleslavem uzavřeli mír
Mistr Jeroným Pražský odsouzen na smrt
V Litoměřicích 24 mužů přijalo smrt mučednickou za Pravdu
Bitva u Lipan
Uzavřen mír mezi saskými a císařskými
Poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta
Ne
31
Zemřel Vladislav Jagello
Zrušeno nevolnictví
Zahájen proces s Miladou Horákovou

Soběslav s Boleslavem uzavřeli mír

30. 5. 1137

Roku 1137, na den Sv. Ducha Soběslav, kníže české a Boleslav, kníže polské, sjeli se spolu na hradě kladském, na pomezí království českého a tak smlouvu a pokoj mezi sebou utvrdivše, zase domů se navrátili.

Mistr Jeroným Pražský odsouzen na smrt

30. 5. 1416

Roku 1416 přestupného, v sobotu po Božím Vstoupení (kteréhož se toho roku trefilo 28. dne máje), Mistr Jeroným Pražský od sboru konstanského (sessione 21) na smrt odsouzen a na tom místě, kdež před rokem (bez měsíce a 6 dnů) M. Jan z Husince, praeceptor jeho, upálen.

Mladší druh Husův, narozený v Praze z rodičů prý vládyckých, dosáhl na pražském učení obou gradů a přinesl po roce 1400 do Prahy z Anglie základní díla Wycleffova. Putoval po Evropě, v Heidelbergu i v Paříži hlásal a disputoval o učení Wycleffově a byl hlavním Husovým spolubojovníkem v zápasech o pravověří i ve sporech odpustkových.

V době Husovy cesty do Kostnice byl Jeroným na Litvě, kde se velmi úzce sblížil s pravoslavím, jehož statečně zastával i později v Kostnici. Po návratu do Prahy, kde spolupůsobil snad při pozdvižení kalicha Páně, následoval druha do Kostnice, a tam přímo vyzýval k disputaci. Zajat jako Hus a déle jednoho roku vězněn v žaláři nad pomyšlení krutém, který zviklal na chvíli jeho pevnost a přiměl Jeronýma k dočasnému odvolání.

Příklad mučednictví Husova vzmužil však jeho ducha, jenž statečně se znovu přiznal k učení Husovu a vstoupil na mučednickou hranici s mariánskou písní na rtech.

Humanista Poggio Bracciolini slavil smrt Jeronýmovu, která odhodlaností převýšila zmužilost Sokratovu. Význam Jeronýmův není menší Husova. Jeroným nebyl knězem ani spisovatelem, avšak rytířem Božím v pravém slova smyslu, neohroženým bojovníkem nově objevených starých pravd. On snad přivedl Husa k poznání učení o Církvi obecné ve významu Augustinově a možná právě on přivezl z východu do Čech princip přijímání pod obojí jako spasitelné nutnosti.

Stojí po boku Mistra Jana jako spolumučedník a svátek obou společně slaven býval při 6. červenci; k pašiím Husovým přistoupily pašie Jeronýmovy, sepsané podle relace Mladoňovicovy i slavného listu Poggiova.

V Litoměřicích 24 mužů přijalo smrt mučednickou za Pravdu

30. 5. 1418

Roku 1418 v Litoměřicích 24 mužův (jiní kladou 17) věrných, přijali korunu mučedlnickou, kteřížto, když za dlouhý čas u věži v nečistotě a smradu držáni byli pro pravdu Kristovu a Krev jeho velebnou, z rozkazu císaře Zigmunda v Labi ztopeni jsou.

Bitva u Lipan

30. 5. 1434

Roku 1434, v neděli po Božím Těle, Pražané s Plzeňskými, s Hynkem Ptáčkem z Pirgštejna, Oldřichem z Rožmberka, Meinhartem z Hradce, Alšem z Šternberka, Alšem z Vřešťova, jinak z Ryžmberka a některými jinými pány českými, na hlavu porazili Tábory a Sirotky u Lipan mezi Českým Brodem a Kouřimem.

Padli v té bitvě Prokop Holý a Prokop Menší, jinak Prokůpek, hejtmanové vojska táborského a sirotčího, a jiných více nežli půldruhého tisíce zmordováno. Jiní s Čapkem, hejtmanem jízdných na Kolín utekli.

Uzavřen mír mezi saskými a císařskými

30. 5. 1631

Roku 1631, v středu po Letnicích dávno žádaný pokoj po mnohém rokování na hradě pražském uzavřen byl mezi saskými a císařskými.

Mírem tímto vydána Horní i Dolní Lužice kurfirštovi saskému a sjednán mír mezi Habsburky a protestanty v Říši.

Poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta

30. 5. 1866

Roku 1866 poprvé byla provedena Smetanova opera Prodaná nevěsta, jejíž úspěch byl největším triumfem života Mistrova.

Národní ráz této zpěvohry, komponované na text Karla Sabiny, učinil z Prodané nevěsty nejoblíbenější českou operu vůbec a vrcholný výraz osobitosti naší hudby.